De handelsvoorwaarden

Algemene inkoop- en verkoopvoorwaarden inzake verwervingen van en leveringen aan niet-consumenten
van:  Amperse Handelsmij
Provincialeweg 1-B
4484 NG  Kortgene

Artikel 1 Definities

1.In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voor- waarden;
Koper: de wederpartij van gebruiker, hande- lend in de uitoefening van beroep of bedrijf als kopende partij;
Verkoper: de wederpartij van gebruiker, hande- lend in de uitoefening van beroep of bedrijf als verkopende partij;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper, dan wel de overeenkomst tussen gebruiker en verkoper.

Artikel 2 Algemeen

1.De bepalingen van deze algemene voor- waarden, met insluiting van de AVC-voorwaar- den binnenlandse transacties en de Rucip- voorwaarden buitenlandse transacties voor zover hiervan niet in deze algemene voorwaar- den van gebruiker is afgeweken, gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tus- sen gebruiker en een koper/verkoper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaar- den niet door partijen uitdrukkelijk en schrifte- lijk is afgeweken.

2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.Algemene voorwaarden van de koper/verko- per zijn slechts van toepassing indien uitdruk- kelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en koper/verkoper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van gebruiker.

4.Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en koper/verkoper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalin- gen ter vervanging van de nietige of vernie- tigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.De door gebruiker gemaakte offertes en/ of aanbiedingen zijn vrijblijvend. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen de in de offerte uitdrukkelijk genoemde termijn wordt bevestigd. Gebruiker is niet gebonden aan de offerte indien er geen spe- cifieke (aanvaardings)termijn dienaangaande is genoemd.

3.Levertijden in offertes en/of aanbiedingen van de gebruiker zijn indicatief en geven de koper/verkoper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en even- tuele vervoer- en verpakkingskosten, tenzij uit- drukkelijk anders is vermeld.

5.Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte en/of aanbieding opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

6.Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opge- geven prijs.

7.Aanbiedingen of offertes gelden niet auto- matisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1.Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2.Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebrui- ker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.De koper/verkoper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper/ver- koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloei- ende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper/verkoper in rekening te brengen.

4.Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de koper/verkoper ver- strekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

5.Indien is overeengekomen dat de overeen- komst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper/verkoper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.Indien door gebruiker of door gebruiker inge- schakelde derden in het kader van de opdracht

werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper/verkoper of een door koper/verkoper aangewezen locatie, draagt koper/verkoper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7.Koper/verkoper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in ver- band met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper/verkoper toerekenbaar is.

Artikel 5 Levering / verwerving

1.Leveringen van een verkoper aan gebruiker geschieden af land/opslag/magazijn van verko- per. Leveringen van gebruiker aan een koper geschieden vanaf de plaats waar de goederen door gebruiker in opslag worden gehouden, dan wel vanaf een nader tussen partijen over- een te komen en aan te duiden plaats.

2.Indien levering geschiedt op basis van “Incoterms”, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende “Inco- terms” van toepassing zijn.

3.Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem afle- vert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Verkoper is ver- plicht de zaken te leveren op het moment dat gebruiker dit verzoekt, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst hiertoe gehouden is.

4.Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instruc- ties die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. Indien de verkoper levering weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de afname door gebrui- ker, is gebruiker gerechtigd de zaken zoda- nig te behandelen of elders te betrekken dat gebruiker kan voldoen aan de voor gebruiker hieruit voortvloeiende verplichtingen waarbij de kosten, risico en schade voor rekening van de verkoper zijn.

5.Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

6.Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper/verkoper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper/verkoper deze aan gebruiker ter beschik- king heeft gesteld.

7.Indien gebruiker een termijn voor levering aan een koper dan wel een afnametijdstip aan verkoper heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd of afnametijdstip is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij over- schrijding van een termijn dient de koper/ verkoper gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.

8.Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeel- ten te leveren aan koper dan wel in gedeelten af te nemen van verkoper, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deelleve- ring c.q. deelafname geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het geleverde afzonderlijk te factureren.

9.Indien is overeengekomen dat de overeen- komst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper/verkoper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6 Monsters en modellen

1.Is aan de koper/verkoper een monster getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoor- den, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengeko- men dat de zaak daarmee zal overeenstem- men. Monsters terzake van de bepaling van tarra worden geacht op aanwijzing van gebrui- ker te geschieden waaraan koper/verkoper gebonden is ter afhandeling van de overeen- komst tussen gebruiker en koper/verkoper.

2.Bij overeenkomsten ter zake van een onroe- rende zaak wordt vermelding van de opper- vlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

3.Bij overeenkomsten ter zake van aan- of ver- kopen van partijen opgeslagen bulkgoederen / landbouwproducten of bulkgoederen / land- bouwproducten “af land” vindt geen naver- rekening plaats op grond van de afwijkende afmetingen, oppervlakte of hoeveelheden ten- zij dit anders bij overeenkomst of aanbieding is overeengekomen.

Artikel 7 Onderzoek, reclames

1.Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onder- zoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2.Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schrif- telijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen

24uur na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 weken na levering te worden gemeld.

3.Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten

1.Indien gebruiker met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de gebrui- ker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Indien gebruiker met de verkoper een vaste aankoopprijs is overeengekomen, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verlaging van de prijs.

2.Gebruiker mag onder andere prijswijzigin- gen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoor- beeld wisselkoersen, lonen, transportkosten,behandelingskosten etc.

3.De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffin- gen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

1.Indien tijdens de uitvoering van de overeen- komst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werk- zaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan- passen.

2.Indien partijen overeenkomen dat de over- eenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoe- ring daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de koper/verkoper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker de koper/ verkoper hierover tevoren inlichten.

4.Indien een vast tarief is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wij- ziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vaste tarief tot gevolg heeft.

5.In afwijking van het te dezen bepaalde zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 10 Betaling

1.Betaling door de koper dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

2.Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van vol- doening van het volledige bedrag.

3.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.

4.Gebruiker heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eer- ste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5.Gebruiker heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1.Alle door gebruiker geleverde zaken en goederen, waar dat deze zich ook bevinden, blijven eigendom van gebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2.De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken en / of goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en

/of goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en / of goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingen waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Door gebruiker geleverde zaken en / of goederen, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een nor- male bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 Garantie

1.Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken en / of goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.

2.De onder 1. genoemde garantie geldt even- eens indien de te leveren zaken en / of goederen zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.

3.De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende de periode van afsluiten van de overeenkomst tot levering van de zaken en / of goederen totdat levering aan de koper heeft plaatsgevonden en er in de tussentijd geen bewerkingen van welke aard dan ook hebben plaatsgevonden, voorzover deze bewerkingen er niet op gericht waren om de kwaliteit te behouden.

4.Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van gebruiker, vervangen of zorgdragen voor her stel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan gebruiker te verschaffen.

5.De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

6.Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel 13 Incassokosten

1.Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2.Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3.De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

4.Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

1.Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeen- komst te ontbinden, indien:

– Koper/verkoper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper/verkoper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper/ verkoper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar recht- vaardigt.

– koper bij het sluiten van de overeenkomst ver- zocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

2.Voorts is gebruiker bevoegd de overeen- komst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en over- eenkomst.

4.Gebruiker behoudt steeds het recht schade- vergoeding te vorderen.

5.In geval van wijziging in de toestand van de koper/verkoper zoals overlijden, onbekwaamheid, onvermogen, gerechtelijk akkoord, faillissement, aanvraag collectieve schuldbemiddeling of individuele schuldsanering, het onder voorlopig onder bewind stellen, niet betaling van de factuur door de koper, ontbinding of wijziging van vennootschap, beslagleggingen ten laste van de koper, behoudt gebruiker zich het recht voor ofwel alle overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering van om het even welke verbintenis welke nog rust op de gebruiker te schorsen, alsook onmiddellijk betaling te eisen.

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1.Indien gebruiker aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper gehouden het aldus gele- verde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2.Indien koper, om welke reden ook, na daar- toe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloei- ende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

1.Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

2.Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal éénmaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal ? 15.000 (Zegge: vijftien- duizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voor- komende geval te verstrekken uitkering.

3.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oor- zaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aan- toont dat deze kosten hebben geleid tot beper- king van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4.Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg- schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 17 Risico-overgang

1.Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van verkoopovereenkomsten zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/ of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

2.Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van aankoopovereenkomsten zijn, blijft voor de verkoper tot op het moment waarop deze op de plaats van lossing c.q. door gebruiker aangewezen afleveringsadres feitelijk zijn geleverd.

Artikel 18 Overmacht

1.Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daar- omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen, alsmede o.a. oorlog, oproer, onlusten, quarantaine, algemene of gedeeltelijke werkstakingen, lock-out, brand, exploitatieongevallen, machinebreuk, gebrek aan vervoermiddelen, weersomstandigheden in functie van de aard van het (uit te voeren) werk, epidemieën, in gebreke blijven van toeleveringsbedrijven c.q. afnemende bedrijven van de gebruiker of ieder andere van de wil van gebruiker onafhankelijke oorzaak die van aard is een nakoming van de overeenkomst te verhinderen.

3.Gebruiker heeft ook het recht zich op over- macht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

4.Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Overmacht bevrijdt de gebruiker van elke verbintenis.

5.Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 Vrijwaringen

1.De koper/verkoper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van eigendom op door de koper/ver- koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2.Indien koper/verkoper aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 Geheimhouding

1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen der- den mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21 Geschillen

1.De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 22 Toepasselijk recht

1.Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper/verkoper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 23 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.

2.Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

3.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.